Regulamin sklepu

Zapisy Regulaminu sklepu

Sklep internetowy https://www.widl-tech.pl jest prowadzony przez Widl-tech, Mateusz Maliga, Piestrzec 22, 28-131 Solec-Zdrój

 

 1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną.
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://www.widl-tech.pl
 4. Sklep internetowy widl-tech – serwis internetowy dostępny pod adresem https:///www.widl-tech.pl.
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Widl-tech Mateusz Maliga a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827)
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego https://www.widl-tech.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego,
 2. b) warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną,
 3. c) zasady zawierania Umów sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego.

2.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie własnych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.widl-tech.pl, dokonać wyboru towaru.

4.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

4.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia m.in.

 1. a) przedmiot zamówienia,
 2. b) łączna cena zamawianych produktów,
 3. c) wybranej metody płatności,
 4. d) wybranego sposobu dostawy.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję”.

4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wpłaty.

 

 

 1. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (23%).

6.2. Klient ma możliwość dokonania płatności jednym z poniższych sposobów:

a.) przelewem na numer konta bankowego wskazany w potwierdzeniu zamówienia,

b.) płatnością za pobraniem.

 

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

 

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Dz. U. z 2014 r. poz. 827­)

7.2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru i wysłanie go na adres widltech@interia.pl

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

7.4. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

 

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. Widl-tech Mateusz Maliga, Piestrzec 22, 28-131 Solec-Zdrój odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować w formie pisemnej na adres widltech@interia.pl lub adres siedziby firmy.

8.3. Reklamacja powinna zawierać przyczynę złożenia reklamacji, określać zakres żądania klienta.

8.4. Widl-tech Mateusz Maliga zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

 

9.1. Widl-tech Mateusz Maliga podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać na adres mail: widltech@interia.pl

9.3. Widl-tech Mateusz Maliga zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 

 1. Dane Osobowe

 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Widl-tech Mateusz Maliga

10.2. Rejestrując się w Sklepie internetowym https:///www.widl-tech.pl lub składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Widl-tech Mateusz Maliga swoich danych osobowych w celu realizacji dokonywanych zamówień. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

10.3. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu internetowego przez Klientów są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

10.4. Zbierane dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy i – jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy.

10.5. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego nie są udostępniane osobom trzecim; nie dotyczy to obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wyboru przez Kupującego niektórych ze sposobów realizacji zamówienia, dane mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym przy realizacji umowy kupna/sprzedaży tj. podmiotów realizujących dostawę zamówienia oraz płatności online.

10.6. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu internetowego.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Widl-tech Mateusz Maliga a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym.

11.2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego